jak podat stížnost - informace pro klienty

Návod jak podat stížnost v piktogramech najdete ZDE

Pokud se Vám něco nelíbí, můžete si stěžovat. 

Právo na stížnost, připomínku a podnět má každý člověk.  

Nikdo nesmí být v žádném případě za stížnost trestán nebo jiným způsobem znevýhodněn. 

Stížnosti, připomínky, podněty, pochvaly se obvykle podávají/ adresují: 

  • komukoliv z personálu, kdo je právě ve službě 
  • Vedoucí*mu služby / řediteli střediska  
  • poštou na adresu sídla služby: Fibichova 1586/11, Praha 3, 130 00 
  • poštou na adresu ředitelství SCPS: Čajkovského 1640/8, Praha 3, 130 00 
  • e-mailem: ve formátu lifetool@scps.diakonie.cz                                                  
  • správní radě střediska, dozorčí radě střediska, správní radě Diakonie ČCE, dozorčí radě Diakonie ČCE 

 

Co je to stížnost, připomínka, podnět 

Stížnost – je vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby. Za stížnost je považováno vše, co pojmenujete stížností, a chcete řešit jako stížnost.  

Připomínka – je vyjádřená nespokojenost, kterou lze jednoduchým zásahem odstranit.  

Podnět – je tvůrčí nápad na zlepšení kvality služeb. 

 

Forma stížnosti, připomínky, podnětu 

Každý může podat stížnost, připomínku či podnět – ústně, písemně, může ji zaslat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky důvěry. Podání může být i anonymní.  

Klientka či klient má právo požádat jakoukoli osobu, aby mu se stížností pomohla. V případě, že někdo potřebuje alternativní způsob vyjádření stížnosti, je mu poskytnut návod v alternativní podobě (obrázková, zvuková forma) a má právo si přizvat osobu, která pomůže se zprostředkováním komunikace. 

 

Anonymní stížnosti, připomínky, podněty – schránka důvěry 

Anonymní stížnosti (připomínky, podněty) se dávají do schránky důvěry, která je umístěna ve vchodu domu, kde sídlí SAS Lifetool. Schránka je zřetelně a viditelně označena.  

Každý má právo zůstat v anonymitě, a to i přesto, že mu se stížností (připomínkou, podnětem) pomáhá personál. 

Schránku důvěry vybírá vedoucí služby SAS Lifetool několikrát do týdne. 

 

Evidence stížností, připomínek a podnětů

Přístup k evidenci má vedoucí Sociálně aktivizační služby Lifetool a jeho přímý nadřízený – ředitel SCPS.

 

Způsob vyřizování připomínky, podnětu

Připomínka nebo podnět se řeší bezprostředně na místě. Pokud není nalezeno uspokojivé řešení může se připomínka nebo podnět začít řešit jako stížnost.

 

Způsob vyřizování stížností 

Stížnosti řeší a závěrečné písemné stanovisko vydává personál, garantem odpovědi je vedoucí služby. 

Veškeré stížnosti řeší nezaujatě, snaží se nalézt pravdu, kompromis, usilují o nápravu.  

Stěžující je písemně seznámen*a s vyřízením své stížnosti do 30-ti dnů. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na webových stránkách služby a na nástěnce v místě služby. 

 

Odvolání 

Stěžující má právo se proti vyřízení stížnosti odvolat do 15 dnů ode dne doručení vyřízení stížnosti. Odvolání je možné podat ústně i písemně, a to nejčastěji u členů a členek dozorčí či správní rady střediska. Ústní podání odvolání je zaznamenáno písemně tím, kdo odvolání přijal. 

Doba pro odvolací řízení je 30 dní.  

 

Pokud není stěžující spokojen*a s vyřízením své stížnosti, má možnost se obrátit na: 

David Michal  
ředitel SCPS Diakonie ČCE  
Čajkovského 1640/8 
130 00 Praha 3 
e-mail: david.michal@scps.diakonie.cz 
 
Správní/Dozorčí rada Diakonie ČCE  
Belgická 374/22, 120 00 Praha 2  
Tel: +420 242 487 812 (po-pá 8-17) 
E-mail: info@diakonie.cz 

 
Další nezávislé instituce, např.: 

  • Inspekce poskytování sociálních služeb – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Mgr. Jana Marie Landová, Podskalská 19, 128 01 Praha 2, telefon: 221 922 141, jana.landova@mpsv.cz)   
  • Magistrát hlavního města Prahy – Odbor kontrolních činností, oddělení stížností a mimořádných kontrol (Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1 hlavní podatelna)  
  • Soud – Krajské a okresní soudy (přehled a kontakty https://www.justice.cz/soudy, například: Městský soud v Praze – budova Spálená, Spálená 2, 112 16 Praha 2, IČO: 00215660, tel.: +420 221 931 111, fax: +420 224 947 049, datová schránka: snkabbm, e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz)  
  • Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno; www.ochrance.cz; tel 542 542 888; mail. podatelna@ochrance.cz) – řeší stížnosti v oblasti porušování lidských práv