MÍT RÁD

Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby Lifetool je pomocí elektronických, digitálních, technických komunikačních pomůcek a dalších metod umožnit lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám co nejvyšší možnou míru sociální integrace a nezávislosti.

Naše cíle

Snažíme se o to, aby každý, kdo využívá našich služeb:

 1. měl k dispozici elektronickou, digitální nebo technickou pomůcku nebo pomůcku pro alternativní/augmentativní komunikaci pro překonávání bariér, kterou umí aktivně používat,
 2. mohl rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti a přispívat tím ke své fyzické a psychické pohodě,
 3. byl informovaný a věděl, jaké jsou možnosti řešení jeho situace.

Při práci se řídíme hodnotami Diakonie ČCE

"Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným."

Milosrdenství

 • sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka
 • jednat s člověkem vlídně, empaticky, s respektem a úctou
 • respektovat jedinečnost, různorodost a právo člověka na sebeurčení
 • poskytovat emoční podporu

Fortelnost

 • posilovat odpovědnost za poskytování služeb; vědět co, jak a proč dělat – řídit se popsanými pravidly a přistupovat k práci a zejména ke klientům a klientkám s nejlepším vědomím a svědomím
 • udržovat profesionální hranice
 • zvládat zátěžové situace
 • zvládat komunikaci
 • dodržovat mlčenlivost
 • dbát na psychohygienu

Společenství

 • podporovat klientky a klienty v jejich začlenění do společnosti a společenství, ve kterých se pohybují
 • v pracovním týmu pravdivě sdílet informace, znalosti, zkušenosti
 • dělit se o zkušenosti dobré praxe
 • přijímat i poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení
 • řešit konflikty a neshody
 • vnímat svou odpovědnost za sebe i celek Diakonie

Naděje

 • motivovat klienty a klientky, posilovat jejich kompetence, podporovat v jejich úsilí o změnu
 • rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti
 • mít trpělivost a schopnost zdravého odstupu
 • ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace
 • být osobně angažovaný

Více o hodnotách Diakonie ČCE na webových stránkách https://hodnoty.diakonie.cz/