LIDÉ V DOMĚ

Komu pomáháme

 1. Lidem se zdravotním postižením od věku tří let se specifickou potřebou v komunikaci nebo těm, kteří potřebují pomoc při rozvoji či udržení osobních a sociálních schopností a dovedností pro překonávání bariér skrze technologie (zdravotní postižení je takového charakteru, že neumožňuje nebo komplikuje běžné užívání PC).
 2. Seniorkám a seniorům, kterým hrozí sociální vyloučení nebo potřebují podporu osobních a sociálních schopností a dovedností v oblasti překonávání bariér skrze technologie. 

Ke všem lidem přistupujeme s respektem k různorodosti a jedinečnosti zakládající se nejen na původu, barvě pleti, rase, etnické příslušnosti, národnosti, jazyku, věku, pohlaví, rodu, sexuální orientaci, zdravotního stavu, náboženského vyznání, politického přesvědčení, manželského a rodinného stavu, sociálně-ekonomického statusu či jiného postavení.

Náš pracovní tým se ztotožňuje s myšlenkou otevřené a inkluzivní společnosti. 

Našim klientům a klientkám nabízíme tyto služby

Alternativní ovládání počítače/ asistivní technologie

 • nácvik používání elektronických, digitálních a technických pomůcek tzv. asistivních technologií
 • představení možností komunikace pomocí počítače ovládaného pohybem očí nebo pohybem úst
 • využití speciálních pomůcek a programů pro komunikaci

Tablety ke komunikaci

 • nácvik komunikace prostřednictví tabletu
 • tablet plný aplikací zaměřených na rozvoj slovní zásoby, komunikace, kognitivních funkcí, jemné motoriky ad. k bezplatnému zapůjčení a vyzkoušení

Digi klub pro seniorky a seniory

 • skupinové anebo individuální školení v ovládání chytrých zařízení (např. tabletu, chytrých telefonů, PC a jiné)
 • sdílení, tipy a hodnocení užitečných aplikací
 • bezpečná komunikace online / digitální vzdělávání (př. Bezpečnost na internetu)

Reminiscence

 • skupinové nebo individuální vzpomínání pro seniory a seniorky
 • rozvoj či udržování schopností a dovedností člověka
 • čerpání síly z vlastního životního příběhu
 • podpora komunikace, smysluplné trávení volného času, navazování nových vztahů, zapojení do komunity / společenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při žádosti o příspěvek na nákup zvláštní pomůcky
 • pomoc při hledání vhodných institucí, odborníků a odbornic
 • pomoc při hledání vhodné pomůcky ke komunikaci či bezbariérovému ovládání počítače, podpora při nácviku používání pomůcky
 • možnost zapůjčení pomůcky na dva měsíce zdarma
 • Nabídkou svých služeb se snažíme zajišťovat lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám rovné příležitosti k uplatnění ve společnosti a snižovat tak negativní důsledky, které z postižení či znevýhodnění vyplývají.

Služby poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky, Etickým kodexem DČCE a Řádem diakonické práce.

Jak může pomoc vypadat

Jak pracujeme?

 • U lidí, kteří mají problémy ovládat počítač běžným způsobem, pomůžeme najít alternativní cestu (speciální myši, klávesnice, ovládání PC očima, ústy). Pomůcku můžeme zapůjčit k vyzkoušení zdarma, příp. můžeme pomoci i se získáním pomůcky.
 • U lidí, kteří mají problémy s komunikací (schopnost vyjádření potřeb, porozumění řeči, částečná konverzace) můžeme najít vhodné pomůcky, které pomohou k překonání bariér v komunikaci se svým okolím. Pomůcky můžeme následně individuálně přizpůsobit a zapůjčit.
 • Pro lidi s postižením můžeme připravit individuální nebo skupinové sezení, jedno nebo více setkání, kde stanovíme a naplánujeme vhodné kroky, které povedou k řešení jejich problémů:
  • Definujeme vhodné řešení.
  • Nalezneme vhodnou pomůcku pro jejich omezení.
  • Seznámíme s fungováním pomůcky, individuálně upravíme.
  • Naučíme ovládat pomůcku a další příslušenství.
  • Umožníme praktický nácvik komunikace.

Jak může vypadat spolupráce s organizacemi?

Ve vaší organizaci nebo na vašem rekondičním pobytu můžeme představit pracovnímu týmu, klientkám i klientům, co nabízíme a s jakými pomůckami pracujeme. Sami pak zvolíte co je pro vás vhodné.